12.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:46:52
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-07 10:46:52
Odsłon: 814
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
  • działka nr 251 o pow. 0,4900 ha w miejscowości Gizałki (grunty orne),
  • działka nr 169/7 pow. 0,0253 ha w miejscowości Białobłoty (pod wieżą telefonii komórkowej),
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika:
  • pomieszczenie o pow. użytkowej 79,9 m2 znajdujące się na piętrze budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach, na działce nr 396/8 (Ośrodek Wsparcia Dziennego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:29:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-07 10:29:22
Odsłon: 1062
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 24.01.2018 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w roku 2018.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki Organizacja zajęć sportowych
z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego
13 000,00 zł 13 000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego 14 000,00 zł 14 000,00 zł
3. Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej 20 000,00 zł 20 000,00 zł
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-02 14:53:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-02 14:51:03
Odsłon: 869
Dziennik zmian

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych – rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niej przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Informuje się o terminach oraz kryteriach określonych w celu rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gizałki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:

zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2018 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Gizałki, określają uchwały Rady Gminy Gizałki:

nr V/18/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

nr XIV/71/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 15:21:35
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-31 10:44:33
Odsłon: 1034
Dziennik zmian

5.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 08:12:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-31 08:12:40
Odsłon: 896
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-29 08:33:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-29 08:33:59
Odsłon: 945
Dziennik zmian

30.01.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-25 11:35:37
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-25 11:30:40
Odsłon: 841
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice

RI.271.1.1.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.1.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 09:20:55
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-24 09:08:47
Odsłon: 1578
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty

RI.271.2.1.2018_-_Protokół_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.2.1.2018_-_Zawiadomienie_o_wyniku.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09 15:03:40
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-19 11:11:11
Odsłon: 1580
Dziennik zmian

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dursban 480 EC

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15 14:25:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-15 14:25:20
Odsłon: 894
Dziennik zmian

Komunikat dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń

komunikat

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:41:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-12 13:38:49
Odsłon: 975
Dziennik zmian

17.01.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 10:33:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-12 10:33:09
Odsłon: 836
Dziennik zmian

Komunikat w sprawie taryf za wodę i ścieki

Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 roku weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( zwanej dalej Nowelizacją).

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 Nowelizacji: „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc na okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Oznacza to, iż aktualne po wejściu w życie Nowelizacji taryfy obowiązują na terenie Gminy Gizałki do dnia 9 czerwca 2018 roku.

Prezes Zarządu
Mariola Dąbrowska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 07:51:09
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-12 07:50:26
Odsłon: 956
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_publicznych_na_rok_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-10 07:56:29
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-10 07:56:29
Odsłon: 1365
Dziennik zmian

Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2, stopień pilności) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

- Wójtowi Gminy Gizałki - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, itp.).

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.

Informujemy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji” i „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki dołączone są do kurendy) lub w zakładce „Azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja

Ocena

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:37:54
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-05 15:00:25
Odsłon: 874
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty"

ZawiadomienieRDOŚ_02_01_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09 07:48:24
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-03 14:42:17
Odsłon: 901
Dziennik zmian

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Ogłoszenie o konkursie I

Ogłoszenie o konkursie II

oferta.DOC

oferta.PDF

umowa.DOC

umowa.PDF

sprawozdanie.DOC

sprawozdanie.PDF

Zgłoszenie członków komisji I

Zgłoszenie członków komisji II

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 13:18:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-02 08:34:09
Odsłon: 962
Dziennik zmian

18.12.2017 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Woźniak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15 12:21:01
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-12-15 12:21:01
Odsłon: 1033
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji, odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
  3. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  4. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki;
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  7. zmian planu budżetu gminy na rok 2017;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028;
  10. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok;
   - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2018 rok;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2018.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 14:22:25
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-12-12 14:22:25
Odsłon: 1087
Dziennik zmian

20.12.2017 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 14:09:35
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-12-12 14:09:35
Odsłon: 861
Dziennik zmian

Informacja o posiedzeniach komisji rady

Informuję o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki


Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 4 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak


Informuję o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska


Informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 08:48:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-29 08:48:00
Odsłon: 937
Dziennik zmian

Stypendia szkolne - odbiór decyzji

Urząd Gminy Gizałki informuje, że osoby które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o dostarczenie rachunków i odbiór decyzji (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2).

Wypłata świadczenia nastąpi po dokonaniu ww czynności.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Latosińska
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 14:28:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-29 14:28:02
Odsłon: 1122
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2016/2017.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-22 07:52:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-22 07:52:23
Odsłon: 845
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.