7.06.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-01 11:41:42
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-06-01 11:41:42
Odsłon: 796
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.


PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 r.;
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2016 r.:
   a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., oraz informacją o stanie mienia gminy,
   b) stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r, wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   d) dyskusja nad sprawozdaniami,
   e) głosowanie projektu uchwały;
  5. udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2016 r.:
   a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   c) dyskusja,
   d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-31 14:31:02
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-05-31 14:31:02
Odsłon: 910
Dziennik zmian

31.05.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawicki

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 12:30:33
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-05-26 12:30:33
Odsłon: 813
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 10:41:37
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-26 10:41:37
Odsłon: 837
Dziennik zmian

30.05.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek ) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-25 14:28:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-05-25 14:28:40
Odsłon: 906
Dziennik zmian

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - II przetarg

RI.271.1.4.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.4.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-19 11:30:48
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-05-24 15:00:19
Odsłon: 1834
Dziennik zmian

Informacja PPIS w Pleszewie o stwierdzeniu przydatności wady do spożycia pobranej z SUW Gizałki i SUW Orlina

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-22 07:45:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-22 07:45:31
Odsłon: 818
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

 

Sprawozdanie

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-31 07:41:34
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-18 14:37:32
Odsłon: 1048
Dziennik zmian

Kurenda w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych (w tym ogrodniczych lub sadowniczych), spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, np. przymrozki wiosenne, zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie tych szkód. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w tut. Urzędzie (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód i sporządzenia protokołów. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108.

 

Wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o oszacowanie szkód

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-01 13:39:46
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-18 14:34:44
Odsłon: 869
Dziennik zmian

Kurenda w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości o obowiązkach wynikających z art. 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), polegających na:

 1. przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 2. wyposażeniu nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
 3. zawarciu umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, przy czym korzystanie z tych usług należy udokumentować poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

W przypadku niewykonywania przez mieszkańców ww. obowiązków mają zastosowanie przepisy karne określone w art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

Informujemy również, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Gizałki zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Zgłoszenia prosimy składać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa, albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

 

Druk zgłoszenia

Druk zgłoszenia

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-10 13:51:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-18 14:20:28
Odsłon: 988
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

RI.271.4.2.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-03 10:39:57
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-05-18 13:26:57
Odsłon: 1444
Dziennik zmian

Informacja Wójta Gminy Gizałki o zamiarze realizacji inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-11 12:20:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-11 12:20:07
Odsłon: 814
Dziennik zmian

16.04.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Woźniak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-08 15:12:30
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-05-08 15:08:52
Odsłon: 771
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 14:23:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-27 14:23:53
Odsłon: 880
Dziennik zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2016

Analiza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 14:16:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-27 14:16:07
Odsłon: 1098
Dziennik zmian

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu - zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 9 ustawy w 2016 roku

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 14:14:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-27 14:14:18
Odsłon: 867
Dziennik zmian

Informacja o dniu wolnym

Informuję, że dzień 2 maja 2017 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gizałki z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 17 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26 15:30:17
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-26 15:30:17
Odsłon: 850
Dziennik zmian

Obwieszczenie o zebraniu dotyczącym planowanej rozbiórki, przebudowy i rozbudowy budynku chlewni na działce nr 338 położonej w Szymanowicach.

Obwieszczenie_18_04_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 14:22:34
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-04-18 14:22:34
Odsłon: 748
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty”.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 11:42:37
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-04-18 11:20:16
Odsłon: 801
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-13 11:40:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-13 11:40:45
Odsłon: 808
Dziennik zmian

20.04.2017 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-13 13:11:18
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-04-13 13:02:46
Odsłon: 761
Dziennik zmian

Kurenda dotycząca rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Kurenda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-10 11:58:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-04-10 11:58:22
Odsłon: 706
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.