Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma za gospodarowania czasu wolnego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły konkursu oraz wymagane dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór oferty

Zgłaszanie członków komisji

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-02 13:54:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-02 13:37:25
Odsłon: 798
Dziennik zmian

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Kurenda

Druk wniosku

Regulamin

Formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla rolników

Formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorców

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-02 13:27:57
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-02 13:27:57
Odsłon: 796
Dziennik zmian

Becikowe gminne

Rada Gminy Gizałki podjęła Uchwałę nr XXIV/36/2017 dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 1266 i jest prawomocna z dniem 1 marca 2017 roku. Zapomoga przysługuje dla dzieci urodzonych od dnia 1 stycznia 2017 r. pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w uchwale.

Wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dzieci można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23.

Postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych prowadzi Kierownik GOPS w Gizałkach na mocy upoważnienia Wójta Gminy Gizałki.

Uchwała nr XXIV/136/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-02 13:09:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-03-02 13:09:36
Odsłon: 928
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2017 r.

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-27 14:12:57
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-27 14:12:57
Odsłon: 784
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Gizałki zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Projekt uchwały określa, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i rowy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 20.03.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie wraz z projektem uchwały zostaje zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gizałki w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gizalki.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gizałkach oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie gminy Gizałki.

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-17 15:24:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-17 15:24:00
Odsłon: 816
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa instalacji oświetlenia ulicznego, na działkach położonych w Nowej Wsi.

Obwieszczenie_14_02_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-14 14:40:02
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-02-14 14:40:02
Odsłon: 690
Dziennik zmian

2017.02.17 - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-14 14:29:39
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-14 14:29:39
Odsłon: 840
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 

Wyniki otwartego kokursu ofert

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-14 13:50:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-14 13:50:26
Odsłon: 712
Dziennik zmian

Przebudowa drogi gminnej nr 625049P Robaków – Czołnochów w km 0+000 do 0+999

RI.271.1.2.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.2.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-04 09:56:43
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-02-14 10:10:08
Odsłon: 1751
Dziennik zmian

Harmonogram zebrań wiejskich w dniach od 15 lutego do 6 marca 2017 r.

Harmonogram zebrań

 

Lp.

 

Nazwa sołectwa

 

Termin zebrania

Godzina

zebrania

 

Miejsce zabrania

 

1.

Białobłoty

Dziewiń

 

15-02-2017

19.00

Zespół Szkół w Białobłotach

2.

Krzyżówka

Orlina

15-02-2017

17.00

Zespół Szkół w Białobłotach

3.

Tomice

17-02-2017

17.00

GCK Tomice

4.

Ruda Wieczyńska

 

20-02-2017

17.00

Sala OSP Ruda Wieczyńska

5.

 

Nowa Wieś

21-02-2017

19.00

Przedszkole w Nowej Wsi

6.

Gizałki

 

22-02-2017

17.00

Świetlica Wiejska w Gizałkach

7.

Leszczyca

Wierzchy

23-02-2017

17.00

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

8.

Czołnochów

 

02-03-2017

17.00

Sala OSP Szymanowice

9.

Szymanowice

 

02-03-2017

19.00

Sala OSP Szymanowice

10.

Kolonia Ostrowska

Świerczyna

03-03-2017

17.00

Sala OSP Kolonia Ostrowska

11.

Wronów

Toporów

Kolonia Obory

06-03-2017

17.00

Sala OSP Wronów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-07 15:13:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-07 15:13:52
Odsłon: 883
Dziennik zmian

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

Projektu  Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Strategie, plany, programy, sprawozdania, decyzje/ programy”.
Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.
Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędzie się w dniu
21.02.2017 r. – godz. 9.00 – Urząd Miejski w Gnieźnie  ul. Lecha 60, sala nr 9
21.02.2017 r. –  godz. 13.30 – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro10,
22.02.2017 r. –  godz. 10.00 – Leszno Rynek – Ratusz, sala konferencyjna.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-07 13:37:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-07 13:37:55
Odsłon: 865
Dziennik zmian

Obwieszczenie o zebraniu dotyczącym budowy kompleksu budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1 położonych w Orlinie Dużej.

Obwieszczenie_06_02_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-06 14:41:44
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-02-06 14:41:44
Odsłon: 749
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXIV Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 8 lutego 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Gizałki, Szymanowice,
   Tomice, Kolonia Ostrowska;
  2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
   bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2017;
  3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
   odprowadzania ścieków;
  4. zmiany uchwały nr XXII/113/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2016
   w sprawie opłaty targowej;
  5. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Gizałki;
  6. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli
   i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego;
  7. uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
  8. zmian planu budżetu na rok 2017;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;
  10. ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia
   zasad jej przyznawania.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Gizałki.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 07:51:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-03 07:51:04
Odsłon: 879
Dziennik zmian

2017.02.07 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 7 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-03 07:46:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-02-03 07:46:52
Odsłon: 849
Dziennik zmian

Posiedzenia komisji rady: rolnictwa i porządku publicznego; oświaty, kultury i opieki socjalnej.

Informuję o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki, które odbędzie się 2 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego
Mieczysław Sawicki


Informuję o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej, które odbędzie się 2 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej
Katarzyna Lochdańska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-31 13:36:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-31 13:36:55
Odsłon: 784
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal usługowy nr 8 o pow. użytkowej 70,33 m2 przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach

Wykaz nieruchomości

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-27 08:18:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-27 08:18:20
Odsłon: 803
Dziennik zmian

Informacja dotycząca zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na wymiary i gatunek),
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Zezwolenie nadal jest wymagane w przypadku usuwania drzew lub krzewów:

 • na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przez osoby użytkujące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • przez osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe,
 • przez osoby, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
 • przez dzierżawców nieruchomości - za zgodą właściciela,
 • rosnących w pasie drogowym (w tym również w przydrożnym rowie),
 • rosnących na rowach melioracyjnych należących do Gminnej Spółki Wodnej lub na Kanale Oborskim, Młynikowskim i Czarnobrodzkim,
 • drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 62 7411 517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-20 11:29:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-20 11:29:36
Odsłon: 876
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa instalacji oświetlenia ulicznego", na działkach położonych w Nowej Wsi.

Obwieszczenie_20_01_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-20 11:19:39
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-01-20 11:19:39
Odsłon: 795
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły konkursu oraz wymagane dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór oferty

Zgłaszanie członków komisji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-16 12:38:30
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-16 12:38:30
Odsłon: 789
Dziennik zmian

Posiedzenia komisji rady: rewizyjnej, budżetu i finansów

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, które odbędzie się 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak


Informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki, które odbędzie się 25 stycznia 2017 roku (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-19 09:57:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-19 09:57:58
Odsłon: 824
Dziennik zmian

Kurenda dotycząca informacji o wyrobach zawierających azbest

Kurenda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 15:28:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-09 15:28:08
Odsłon: 822
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.