Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty - Krzyżówka

RI.271.1.1.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystaniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.1.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-16 09:40:31
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-01-03 10:26:25
Odsłon: 2010
Dziennik zmian

Budżet gminy na 2017 r.

Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02 12:37:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-01-02 12:37:00
Odsłon: 986
Dziennik zmian

Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016

uchwala_nr_xxiii_123_2016.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 12:49:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-30 12:49:32
Odsłon: 753
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017

Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_na_2017.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-28 13:44:46
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2016-12-28 13:44:46
Odsłon: 1161
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zmianie miejsca obrad XXIII Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamiam, że ulega zmianie miejsce obrad XXIII Sesji Rady Gminy Gizałki, zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2016 r. o godz. 16:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Zmiana miejsca obrad spowodowana jest potrzebą udostępnienia Świetlicy Wiejskiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 12:54:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-20 12:54:18
Odsłon: 766
Dziennik zmian

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż materiałów budowlanych

19.12.2016

Komitet Społeczny ogłasza pisemny drugi przetarg – ofertowy na sprzedaż zbędnych materiałów budowlanych.

 1. Przedmiot sprzedaży: pustak szczelinowy SZ 188 w liczbie 9800 szt.
 2. Tryb przetargu – ofertowy, pisemny.
 3. Termin złożenia ofert: do dnia 12 stycznia 2017 r. do godziny 9.30.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w sekretariacie szkoły.
 5. Materiał można oglądać w miejscu składowania tj. plac przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, po uprzednim uzgodnieniu z jednodniowym wyprzedzeniem z p. Leonardem Bachorskim.
 6. Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Maksymalna wartość sprzedaży 1,00 x 9800 szt. = 9800,00 zł.
 7. Minimalna kwota oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający odstępuje od wpłacenia wadium.
 9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.
 10. Wydanie materiału nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 11. Kupujący porządkuje plac po składowanej cegle w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Komitet Społeczny:

Rybarczyk Stanisław
Kaczmarkiewicz Ireneusz
Ostrowska Henryka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-19 11:43:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-19 11:43:14
Odsłon: 722
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego.

Obwieszczenie_15_12_2016.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-15 11:43:33
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-12-15 11:43:33
Odsłon: 739
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (zmiana miejsca sesji)

Informuję, że XXIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2017 rok;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
  3. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2017 rok;
  4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Gizałki;
  5. zmian planu budżetu gminy na rok 2016;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016 – 2026;
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  8. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok;
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;
   • opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2017 rok;
   • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok;
   • dyskusja nad projektem budżetu na 2017 rok;
   • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   • głosowanie uchwały budżetowej na rok 2017.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 12:58:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-14 12:25:42
Odsłon: 908
Dziennik zmian

2016.12.21 - posiedzenie komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych, odbędzie się 21 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-14 12:17:12
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-14 12:17:12
Odsłon: 831
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - kotłownia budynku w Gizałkach, ul. Kaliska 23A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Lokal usługowy nr 7 o powierzchni użytkowej 84,86 m2 stanowiący kotłownię wraz z wyposażeniem znajdującą się w przyziemiu (piwnicy) budynku zlokalizowanego na działce nr 348/5 położonej w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018942/7.

Dla działki nr 348/5 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest w pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 15,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 14:11:03
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-05 14:10:25
Odsłon: 935
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - stacja uzdatniania wody w Orlinie Małej i ujęcie wód podziemnych wraz z siecią wodociągową z przyłączami

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2100 ha położona w Orlinie Małej, oznaczona jako działka nr 45/1 o powierzchni 0,1600 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018058/3, na której znajduje się stacja uzdatniania wody oraz część działki nr 32 o powierzchni 0,0500 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018848/8, na której znajduje się ujęcie wód podziemnych, wraz z siecią wodociągową z przyłączami położoną w miejscowościach: Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty, Krzyżówka, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna.

Dla działek nr 45/1 i 32 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka nr 45/1 przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy z usługami towarzyszącymi, a działka nr 32 - pod tereny ujęć wody.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 60,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 14:08:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-05 14:08:40
Odsłon: 835
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - oczyszczalnia ścieków w Gizałkach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 1,6330 ha położona w Gizałkach, oznaczona jako działka nr 275/1 o powierzchni 0,5000 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00016790/2 i część działki nr 275/4 o powierzchni 1,1330 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00021233/8, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków ze strefą zieleni izolacyjnej. Nieruchomość oddawana jest w dzierżawę wraz z siecią kanalizacyjną położoną w Gizałkach.

Dla działek nr 275/1 i 275/4 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działki te przeznaczone są pod tereny upraw polowych.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 60,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 14:06:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-05 14:06:44
Odsłon: 897
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - stacja uzdatniania wody w Gizałkach i ujęcia wód podziemnych wraz z siecią wodociągową z przyłączami

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2416 ha położona w Czołnochowie, oznaczona jako działki nr 51/5, 51/9 i 56/1 o powierzchni 0,1116 ha zapisane w księdze wieczystej nr KZ1P/00018193/1, na których znajduje się stacja uzdatniania wody oraz działka nr 85/4 o powierzchni 0,0700 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018349/1 i działka nr 86/4 o powierzchni 0,0600 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00034257/6, na których znajdują się ujęcia wód podziemnych, wraz z siecią wodociągową z przyłączami położoną w miejscowościach: Gizałki, Ruda Wieczyńska, Obory, Szymanowice, Czołnochów, Tomice, Leszczyca, Wierzchy, Gizałki Las, Wronów, Toporów.

Dla ww. działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działki nr 51/5, 51/9 i 56/1 przeznaczone są pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową, a działki nr 85/4 i 86/4 - pod tereny ujęć wody.

Dla działek nr 51/9 i 56/1 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RNPP.6733.6.2015 z dnia 01.10.2015 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody Gizałki z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 60,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 14:04:35
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-05 14:04:35
Odsłon: 904
Dziennik zmian

2016.12.07 - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-02 14:20:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-02 14:20:24
Odsłon: 835
Dziennik zmian

2016.12.06 - posiedzenie wspólne komisji: Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego, Rewizyjnej

Informuję, że posiedzenie wspólne komisji: Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego, Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-02 14:16:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-02 14:15:45
Odsłon: 834
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w miejscowości Świerczyna.

Obwieszczenie_o_wyd._dec._celu_publicznego.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-02 07:54:51
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-12-02 07:54:51
Odsłon: 783
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych

Dnia 28.11.2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji „Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". Projekt programu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Gizałki, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki. W terminie określonym w zaproszeniu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do programu.

W związku z tym uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zostanie przedstawiona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 15:23:35
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-28 15:23:35
Odsłon: 829
Dziennik zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż materiałów budowlanych

Komitet Społeczny ogłasza pisemny przetarg – ofertowy na sprzedaż zbędnych materiałów budowlanych.

 1. Przedmiot sprzedaży: pustaka szczelinowy SZ 188 w liczbie 9800 szt.
 2. Tryb przetargu – ofertowy, pisemny.
 3. Termin złożenia ofert: do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 9.30.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w sekretariacie szkoły.
 5. Materiał można oglądać w miejscu składowania tj. plac przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach, po uprzednim uzgodnieniu z jednodniowym wyprzedzeniem z p. Leonardem Bachorskim.
 6. Cena wywoławcza: 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100). Wartość sprzedaży 1,20 x 9800 szt. = 11 760,00 zł.
 7. Minimalna kwota oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający odstępuje od wpłacenia wadium.
 9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.
 10. Wydanie materiału nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 11. Kupujący porządkuje plac po składowanej cegle w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Komitet Społeczny:

Rybarczyk Stanisław
Kaczmarkiewicz Ireneusz
Ostrowska Henryka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 14:04:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-28 14:04:24
Odsłon: 869
Dziennik zmian

Informacja o dodatkowej pomocy ARiMR w związku z suszą, gradem lub ujemnymi skutkami przezimowania

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dodatkową pomoc finansową dla rolników, którzy w 2016 r. ponieśli szkody w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 %, spowodowane przez suszę, grad lub ujemne skutki przezimowania. Wnioski można będzie składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie do dnia 5 grudnia 2016 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód. Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody co najmniej 50 % i mniej niż 70 %.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub w Biurze Powiatowym Agencji, albo w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 10:07:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-28 10:06:47
Odsłon: 978
Dziennik zmian

Posiedzenia komisji rady: budżetu i finansów, rolnictwa i porządku publicznego, komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka


Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki


Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-25 09:08:39
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-25 09:08:39
Odsłon: 939
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Informuję, że XXII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  2. stawek podatku od nieruchomości;
  3. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.;
  4. opłaty targowej;
  5. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki;
  6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2017;
  7. uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi
   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
  8. zmian planu budżetu na rok 2016;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-24 19:31:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-24 19:31:06
Odsłon: 1002
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego w Nowej Wsi".

Obwieszczenie_17_11_2016.pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-17 12:28:16
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2016-11-17 12:28:16
Odsłon: 824
Dziennik zmian

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - do konsultacji społecznych

Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.11.2016 r. do godz. 9.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy Gizałki.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych związanych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, które odbędzie się w dniu 28.11.2016 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Gizałki, przy ul. Kaliskiej 28.

 

Projekt uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-21 11:28:05
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2016-11-18 15:01:05
Odsłon: 892
Dziennik zmian

2016.11.18 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-15 12:07:39
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-11-15 12:07:39
Odsłon: 966
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.