Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 17 września 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2018/2019. Kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie wynosi 514,00 zł netto. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe ulega podwyższeniu na 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2) oraz w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza. Wzór wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium (rodziny do 3 dzieci)

Formularz wniosku o przyznanie stypendium (rodziny powyżej 3 dzieci)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 13:08:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 13:02:24
Odsłon: 113
Dziennik zmian

Nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 12:59:39
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 12:59:39
Odsłon: 106
Dziennik zmian

Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Wójt Gminy Gizałki informuje, że od 23 sierpnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich. Zgodnie z tymi zmianami, wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania składa się obecnie do koła łowieckiego. Szkody należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Szacowanie szkody składa się z oględzin po zgłoszeniu szkody oraz szacowania ostatecznego przed zbiorem uprawy. Zawiadomienie o terminie planowanego zbioru uszkodzonej uprawy właściciel lub posiadacz przesyła do koła łowieckiego w terminie 7 dni przed planowanym zbiorem.

Obecnie, po zmianie przepisów, szkody łowieckie szacuje przedstawiciel koła łowieckiego i pracownik ośrodka doradztwa rolniczego wraz z właścicielem lub posiadaczem gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody. Koło łowieckie zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub szacowania szkody. W szacowaniu szkody może brać udział pełnomocnik właściciela lub posiadacza gruntu, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Nieobecność poszkodowanego lub pracownika ODR nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.

Przypominamy, że odszkodowania wypłacają koła łowieckie, jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie od protokołu z ostatecznego oszacowania szkody. Odwołanie może być wniesione przez poszkodowanego do Nadleśnictwa Grodziec, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W szacowaniu szkody przez Nadleśnictwo może brać udział przedstawiciel izby rolniczej, na pisemny wniosek poszkodowanego. Nadleśnictwo ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która może być zaskarżona do sądu.

Zgłoszenia szkód należy przesyłać do następujących kół łowieckich:

 1. Koło Łowieckie Nr 7 „Przylesie” w Poznaniu – Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Gizałki, Ruda Wieczyńska (do rzeki Prosny), Leszczyca, Wierzchy, Gizałki Las, Świerczyna, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Kolonia Obory, Wronów,
 2. Koło Łowieckie Nr 25 „RYŚ” w Poznaniu – Orlina Mała, Orlina Duża, Krzyżówka, Białobłoty,
 3. Koło Łowieckie nr 15 „Ponowa” w Poznaniu – Dziewiń Duży,
 4. Koło Łowieckie Nr 29 „Darz Bór” w Jarocinie – Nowa Wieś i część Rudy Wieczyńskiej (za rzeką Prosną),
 5. Koło Łowieckie Nr 22 „Bażant” w Dobrzycy – Obory.

Wzór wniosku o oszacowanie szkody oraz zawiadomienia o terminie zbioru uprawy i pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl (Ogłoszenia i obwieszczenia). Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu lub pod numerem tel.: 62 7411 517 w. 108.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Zawiadomienie o terminie zbioru uprawy

Pełnomocnictwo

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 12:54:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 12:49:22
Odsłon: 139
Dziennik zmian

31.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. o godz. 8:00 (Komisja objazdowa).

 

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29 11:29:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-29 11:29:09
Odsłon: 100
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.
Sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika z potrzeby zmiany planu budżetu.

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1”;
2) zmian planu budżetu na rok 2018;
3) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-24 14:50:48
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-24 12:55:31
Odsłon: 142
Dziennik zmian

21.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-17 12:45:54
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-17 12:45:54
Odsłon: 110
Dziennik zmian

23.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 (Komisja objazdowa).

 Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-14 11:42:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-14 11:42:09
Odsłon: 328
Dziennik zmian

Informacja dotycząca zagrożenia związanego z ASF

ASF_informacja.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-14 08:00:24
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-08-14 08:00:24
Odsłon: 129
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 59/1 (obręb 0018) w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki".

Obwieszczenie_08_08_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 12:59:30
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-08-09 12:59:30
Odsłon: 119
Dziennik zmian

Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa (II)

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
KOMPLEKS OŚRODKÓW  
we WŁADYSŁAWOWIE-CHŁAPOWIE
Jaśminowa 12-32, 84-120 Władysławowo

Telefon do Kierownika Kolonii: Emila Kłączyńska 889-338-115

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:
I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kolonijna

II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Ręcznik
5. Nakrycie na głowę – obowiązkowo!
4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje w budynku murowanym, łazienki w pokojach.
Grupy dzieci liczą około 15-18 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie: /autokar klimatyzowany/

Wyjazd na kolonię:  10.08.2018 r. (piątek)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 6:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej
w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 19.08.2018 r. (niedziela) parkingu przy Szkole Podstawowej w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Godzina powrotu zostanie podana w trakcie trwania turnusu kolonijnego na stronie internetowej:
http://kolonie.naszeszwederowo.pl/dla-rodzicow/informacje-o-wyjezdzie-na-kolonie/

oraz pracownikom gminnym.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 12:26:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-08 12:26:18
Odsłon: 118
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Gizałki na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami w związku z planowaną budową drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 11:01:10
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-01 11:01:10
Odsłon: 110
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji, odbędzie się 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 7. Informacja GOPS dot. Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 08:37:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-01 08:37:52
Odsłon: 147
Dziennik zmian

6.08.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 08:22:19
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-01 08:22:19
Odsłon: 137
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydanej 23.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-26 12:14:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-26 12:14:50
Odsłon: 177
Dziennik zmian

Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
KOMPLEKS OŚRODKÓW
we WŁADYSŁAWOWIE-CHŁAPOWIE
Jaśminowa 12-32, 84-120 Władysławowo

Telefon do Kierownika Kolonii: Emila Kłączyńska 889-338-115

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:
I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kolonijna

II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Ręcznik
5. Nakrycie na głowę – obowiązkowo!
4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje w budynku murowanym, łazienki w pokojach.
Grupy dzieci liczą około 15-18 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie: /autokar klimatyzowany/

Wyjazd na kolonię: 01.08.2018 r. (środa)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 7:30 z parkingu przy Szkole Podstawowej
w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 10.08.2018 r. (piątek) parkingu przy Szkole Podstawowej w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Godzina powrotu zostanie podana w trakcie trwania turnusu kolonijnego na stronie internetowej:
http://kolonie.naszeszwederowo.pl/dla-rodzicow/informacje-o-wyjezdzie-na-kolonie/

oraz pracownikom gminnym.

Z poważaniem,

Marcin Głon
Skarbnik Zarządu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-26 09:50:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-26 09:50:33
Odsłon: 250
Dziennik zmian

26.07.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 14:56:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-07-23 14:56:25
Odsłon: 138
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

 1. Dotację celową z budżetu Gminy Gizałki spółce wodnej udziela się na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Gizałki.
 2. Dofinansowaniu podlega wyłącznie działalność, o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
 3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie gminy na dany rok. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł.
 4. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 udziela się w wysokości 40% wartości robót zaplanowanych do wykonania, z zastrzeżeniem, że w przypadku wnioskowania przez spółkę wodną o dotację w kwocie niższej niż 40% wartości robót, udziela się dotacji we wnioskowanej kwocie, natomiast w przypadku gdy wnioskowana przez spółkę wodną kwota dotacji przekroczy kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie gminy, wysokość dotacji zostanie umniejszona do wysokości środków przewidzianych w budżecie.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 31 lipca 2018 roku.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 08:11:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-23 08:11:04
Odsłon: 130
Dziennik zmian

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola (zakończony)

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 11:46:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-29 07:59:52
Odsłon: 328
Dziennik zmian

Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

29.06.2018

Wójt Gminy Gizałki ogłasza konkurs celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół oraz przedszkola:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach,
 2. Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
 3. Przedszkola Publicznego „Smerfy" w Nowej Wsi.

Oferty należy składać w terminie do 13 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gizałki. Szczegóły w załączniku. 

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29 08:13:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-29 08:12:49
Odsłon: 213
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.