28.11.2019 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Dąbrowski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 12:31:44
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-11-20 11:48:06
Odsłon: 151
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_19.11.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-19 11:03:56
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-11-19 11:03:56
Odsłon: 116
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki.

Obwieszczenie_15_11_2019.pdf

Załącznik_do_obwieszczenia_z_dnia_15.11.2019.pdf

Ankieta_konsultacji_społecznych.pdf

Klauzula_informacyjna.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-18 15:01:46
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-11-15 12:56:24
Odsłon: 182
Dziennik zmian

19.11.2019 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Henryk Osman

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13 15:18:34
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-11-13 15:18:34
Odsłon: 141
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych - roczny program współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Dnia 4.11.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 4.11.2019 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-04 12:49:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-11-04 12:49:00
Odsłon: 836
Dziennik zmian

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV na kablową na działkach nr 3, 24, 25, 2017/2, 42/9, 5/3 położonych w Studziance (ark. mapy 1).

Obwieszczenie_31_10_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 14:58:07
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-10-31 14:58:07
Odsłon: 145
Dziennik zmian

6.11.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 14:45:53
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-10-31 14:45:53
Odsłon: 151
Dziennik zmian

Informacja o zamiarze przystąpienia do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Informacja

Ankieta

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 11:40:17
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-10-31 11:40:17
Odsłon: 181
Dziennik zmian

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że X Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek X Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  3. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
  4. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 2018/2019.
 7. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 18:41:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-10-31 10:26:06
Odsłon: 159
Dziennik zmian

29.10.2019 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                               
                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                      Tadeusz Kostuj

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-23 10:24:32
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-10-23 10:24:32
Odsłon: 195
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-21 08:42:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-10-21 08:42:56
Odsłon: 224
Dziennik zmian

10.10.2019 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                                                       Henryk Osman 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-04 17:45:04
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-10-04 17:45:04
Odsłon: 168
Dziennik zmian

Harmonogram polowań zbiorowych

Harmonogram_polowań.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 15:03:09
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-10-03 15:03:09
Odsłon: 209
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV na kablową.

Obwieszczenie_01_10_2019r.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-01 15:21:45
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-10-01 15:21:45
Odsłon: 190
Dziennik zmian

Informacja o pomocy suszowej dla rolników

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc finansową dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy. Wnioski o udzielenie tej pomocy można będzie składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód. Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 października do dnia 31 października 2019 r.

Protokoły dla gospodarstw, w których szkody wynosiły poniżej 30% średniej łącznej produkcji rolnej (tj. produkcji roślinnej i zwierzęcej), są do odebrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Jeżeli szkody wynosiły powyżej 30% średniej łącznej produkcji rolnej, to protokoły będą do odebrania w Urzędzie Gminy po ich potwierdzeniu i odesłaniu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Stawka pomocy będzie wynosić:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Dla gospodarstw, w których szkody wynosiły poniżej 30% łącznej produkcji rolnej, pomoc będzie udzielana jako pomoc „de minimis”, a w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% produkcji rolnej pomoc będzie udzielana poza formułą pomocy „de minimis”.

Kwota pomocy będzie pomniejszana o 50% dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje na temat pomocy finansowej można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101), a na temat protokołów z oszacowania szkód – w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27 08:46:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-27 08:42:06
Odsłon: 183
Dziennik zmian

Ogłoszenie o naborze do Dziennego Domu Pomocy w Tomicach

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-23 14:33:16
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-23 14:33:16
Odsłon: 196
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że IX Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”;
  3. stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  4. zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2019 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19 11:52:30
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-19 11:52:30
Odsłon: 196
Dziennik zmian

Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Gizałki informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 25 „Ryś” w Poznaniu w następujących terminach i miejscach:

 • Obwód łowiecki nr 293 - w terminach: 05.10.2019 r., 23.11.2019 r., 21.12.2019 r., 26.01.2020 r.
 • Obwód łowiecki nr 279 i 293 - w terminach: 12.10.2019 r., 19.10.2019 r., 26.10.2019 r., 09.01.2020 r., 11.01.2020 r., 13.01.2020 r., 15.01.2020 r., 09 i 22.02.2020 r., 07 i 22.03.2019 r.
 • Obwód łowiecki nr 279 - w terminach: 03.11.2019 r., 07.12.2019 r., 04.01.2020 r.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8:00, zakończenie polowania w godz. 14:00-16:00.

Obwód nr 293 obejmuje miejscowości: część Studzianki, Orlina Mała, Orlina Duża, część Białobłot i część Dziewinia Dużego.

Obwód nr 279 obejmuje miejscowości: Krzyżówka, część Białobłot, część Dziewinia Dużego.

Jednocześnie informujemy, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach obejmujących ww. obwody łowieckie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Gizałki w zakładce: Ogłoszenia i obwieszczenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-20 08:06:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-20 08:06:51
Odsłon: 199
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej budowie drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_18.09.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 11:25:03
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-09-18 11:25:03
Odsłon: 167
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.