Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 27.09.2017 r. z SUW Gizałki i SUW Orlina Mała

Sprawozdania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-10 15:23:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-10-10 15:23:07
Odsłon: 140
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki

RI.271.4.5.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-23 10:25:39
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-10-09 15:19:15
Odsłon: 418
Dziennik zmian

Informacja PINB w Pleszewie dotycząca obowiązku przeprowadzenia okresowych - rocznych kontroli obiektów budowlanych oraz informacja PINB w Pleszewie w związku z sezonem zimowym 2017/2018.

Informacja_PINB_1.pdf

 

Informacja_PINB_2.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 08:48:57
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-04 08:48:57
Odsłon: 167
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej nr 632027P".

Obwieszczenie_budowa_drogi_gminnej.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 14:05:40
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-02 14:05:40
Odsłon: 155
Dziennik zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 10:24:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-10-02 10:24:56
Odsłon: 140
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-28 12:58:50
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-09-19 08:53:52
Odsłon: 473
Dziennik zmian

Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Citroen C15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu ciężarowego

1. Przedmiot sprzedaży: samochód ciężarowy

- marka: Citroen C15

- rok produkcji: 1999

- przebieg: 215000 km

- poj. silnika: 1769 cm3

2. Tryb przetargu – ofertowy pisemny.

3. Termin złożenia ofert: 22.09.2017 r., godz. 10.00. w sekretariacie Urzędu Gminy.

4. Otwarcie ofert: 22.09.2017 r., godz. 10.15, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy w Gizałkach.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta – samochód ciężarowy, nie otwierać do 22.09.2017 r. do godz. 10.15.

6. Cena wywoławcza: 1100,00 zł.

7. Minimalna oferowana kwota nie może być niższa od ceny wywoławczej.

8. Sprzedający odstępuje od przyjmowania wpłaty z tytułu wadium.

9. Samochód można oglądać w miejscu postoju tj. przy budynku Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

10. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.

11. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

12. Przetarg ofertowy odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2017 Wójta Gminy Gizałki
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu.

13. Wójt Gminy Gizałki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-15 12:57:03
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-15 12:55:54
Odsłon: 236
Dziennik zmian

15.09.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-13 08:20:17
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-09-13 08:20:17
Odsłon: 156
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXX Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 18 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                         PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:


               1) zmian planu budżetu na rok 2017;

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;

3) przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne;

4) nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gizałkach;

5) stwierdzenia przekształcenia zespołów publicznych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe;

6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela – doradcy zawodowego;

7) sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 15:43:56
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-09-12 15:40:02
Odsłon: 178
Dziennik zmian

Informacja Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 15:05:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-12 15:05:58
Odsłon: 174
Dziennik zmian

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice"

Obwieszczenie

Decyzja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 14:38:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-12 14:21:14
Odsłon: 171
Dziennik zmian

Stypendia szkolne dla uczniów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 15 września 2017 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2017/2018.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2) oraz w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza. Wzór wniosku jest również dostępny tutaj.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 13:22:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-08 13:15:30
Odsłon: 203
Dziennik zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie_RDOS_04_09_2017.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 15:14:39
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-09-07 15:14:39
Odsłon: 177
Dziennik zmian

13.09.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 13 września 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 11:45:48
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-09-07 11:45:48
Odsłon: 156
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

ogłoszenie_o_wykazie_-_dzierżawa_i_użyczenie-1.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:36:04
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-28 07:45:06
Odsłon: 272
Dziennik zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice".

Zawiadomienie_RDOŚ.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-25 10:44:10
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-25 10:44:10
Odsłon: 170
Dziennik zmian

25.08.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-24 15:41:52
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-08-24 15:41:52
Odsłon: 172
Dziennik zmian

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki - II przetarg

RI.271.1.7.2017_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.7.2017_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-27 08:59:46
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-08-24 09:11:06
Odsłon: 559
Dziennik zmian

Zgłaszanie szkód w uprawach i obiektach do produkcji rolnej.

informacja_-_zgłaszanie_szkód.pdf

wniosek_o_oszacowanie_szkód.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-22 14:08:09
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-22 14:08:09
Odsłon: 189
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Kolejowej w Gizałkach.

Obwieszczenie_21_08_2017.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-21 15:12:23
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-08-21 15:05:51
Odsłon: 210
Dziennik zmian

Harmonogram czyszczenia sieci wodociągowej

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje przeprowadzenie czyszczenia sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1. Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

06.09.2017r. – 07.09.2017r.

16.11.2017r. – 17.11.2017r.

2. Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca

11.09.2017r.

20.11.2017r. – 21.11.2017r.

3. Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

14.09.2017r.

23.11.2017r.

4. Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

18.09.2017r. – 19.09.2017r.

28.11.2017r. – 29.11.2017r.

5. Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

20.09.2017r. – 21.09.2017r.

04.12.2017r. – 05.12.2017r.

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych, susza, ulewa, itp.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 10:00 - 13:00 lub 20:00 - 24:00, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, które nie należą do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków i zmącenie wody.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-18 15:06:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-08-18 10:51:49
Odsłon: 193
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.