24.09.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 09:39:43
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-09-18 09:39:43
Odsłon: 186
Dziennik zmian

23.09.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 09:35:16
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-09-18 09:35:16
Odsłon: 195
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz słupów linii napowietrznej SN.

Obwieszczenie_17_09_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-17 14:36:06
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-09-17 14:36:06
Odsłon: 187
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_12.09.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12 13:44:21
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-09-12 13:44:21
Odsłon: 170
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja_o_wynikach_naboru_na_wolne_stanowisko.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-09 11:20:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-12 07:46:30
Odsłon: 1101
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała

 

RI.271.1.3.2019_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.3.2019_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-15 15:10:41
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-08-27 11:17:08
Odsłon: 720
Dziennik zmian

19.08.2019 r.- posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Tadeusz Kostuj
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 16:34:22
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-08-12 16:34:22
Odsłon: 226
Dziennik zmian

Informacja o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 sierpnia 2019 r. dzień 16.08.2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Magdalena Klamecka
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 11:01:41
Opublikował: Magdalena Klamecka
Data publikacji: 2019-08-12 11:01:41
Odsłon: 250
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego

Zapytanie_ofertowe_-_olej_opałowy.pdf

Załączniki_do_zapytania_ofertowego_-_olej_opałowy.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_copy.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-27 12:24:15
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-08-08 07:47:29
Odsłon: 401
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki;
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  7. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  8. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  9. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na ławnika.
 6. Wybór trzech przedstawicieli Rady do komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki za osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury i sportu.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 11:23:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-08-02 11:23:51
Odsłon: 266
Dziennik zmian

7 sierpnia 2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                     Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 11:16:23
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-08-02 11:16:23
Odsłon: 206
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o przystąpieniu do projektu partnerskiego Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-31 15:05:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-31 15:05:58
Odsłon: 245
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kwileń

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29 13:04:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-29 13:04:19
Odsłon: 221
Dziennik zmian

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020

RI.271.2.2.2019_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 12:15:14
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-07-22 08:46:29
Odsłon: 456
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_17.07.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 13:17:59
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-07-17 13:17:59
Odsłon: 208
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania „Rozbudowa rozdzielni sieciowej WN 110 kV Gizałki do funkcjonalności stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/15 kV”

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 09:57:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-17 09:57:45
Odsłon: 911
Dziennik zmian

Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 w miejscowości Kolonia Obory, gm. Gizałki.

Obwieszczenie_11_07_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 14:07:14
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-07-11 14:07:14
Odsłon: 254
Dziennik zmian

Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód suszowych

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w związku z brakiem opadów i wysokimi temperaturami istnieje zagrożenie wystąpienia suszy, która może spowodować szkody w uprawach. W przypadku wystąpienia szkód rolnicy mogą składać wnioski o ich oszacowanie. Z uwagi na to, że straty w uprawach muszą być oszacowane przed zbiorami, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do dnia 15.07.2019 r.

Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, obecnie za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane są zboża jare. Kolejny komunikat zostanie ogłoszony przez Instytut po 30 czerwca (raporty są ogłaszane co 10 dni). Informujemy, że łąki i pastwiska nie są objęte monitoringiem suszy.

We wniosku o oszacowanie szkód należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Gizałki, również te, w których nie wystąpiły szkody. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. W przypadku posiadania gruntów rolnych w innych gminach, szkody należy zgłaszać w tej gminie, w której położone są grunty. Protokoły z oszacowania szkód z innych gmin należy dostarczyć do gminy, w której znajduje się siedziba gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. W przypadku, gdy szkody w innej gminie nie będą zgłaszane, to uprawy z tej gminy należy wpisać do wniosku w naszej gminie, a stopień szkód wynosić będzie dla tych upraw 0%.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca przeznaczona na sprzedaż, to zgłaszający szkody wypełnia również oświadczenie o ilości sprzedawanych zwierząt.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa, albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest niezbędny przy ubieganiu się o pomoc w związku z poniesieniem strat. Obowiązujące formy pomocy dla rolników w związku ze szkodami to kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji oraz odroczenie terminu płatności składek KRUS lub ich rozłożenie na raty. Niezależnie od tego, rząd może podjąć decyzję o uruchomieniu innych form pomocy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wew.108.

Wniosek o szacowanie szkód

Załącznik do wniosku o szacowanie szkód

Wniosek o szacowanie szkód

Załącznik do wniosku o szacowanie szkód

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-27 15:03:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-27 12:36:07
Odsłon: 860
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w gminie Gizałki”, realizowanego przez Gminę Gizałki

Informacja_o_wyborze_oferty_copy_copy.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-15 08:58:02
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-06-25 14:43:06
Odsłon: 400
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2019,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2018:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2018:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
  2. przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Informacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 15:46:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-17 15:45:21
Odsłon: 321
Dziennik zmian

24.06.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 14:12:15
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-06-17 14:12:15
Odsłon: 233
Dziennik zmian

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach (rozstrzygnięty)

Ogłoszenie o konkursie

Wynik konkursu

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05 16:45:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-17 15:01:49
Odsłon: 548
Dziennik zmian

18.06.2019 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzedu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Dąbrowski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 15:09:51
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-06-17 14:09:19
Odsłon: 242
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.