Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2020 roku

Podatek rolny

 1. dla gospodarstw rolnych - 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego
 2. dla pozostałych gruntów - 225,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

42,7328 zł od 1 ha lasu pow. 40 lat

Podatek od nieruchomości

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,82 zł od 1 m2 powierzchni
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,22 zł od 1 m2 powierzchni
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1,63 zł od 1 m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej:

 1. Od sprzedaży ze stoiska, straganu lub innej formy sprzedaży za każdy rozpoczęty m22 zł nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł
 2. Od sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy:
  1. produktów rolnych, ogrodniczych, zwierzęcych 10,00 zł
  2. pozostałych 20,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 1. 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
 2. 40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 3. Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowych - 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (dotyczy: właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 1. za pojemnik 60 l - w wysokości 3,00 zł;
 2. za pojemnik 80 l - w wysokości 4,00 zł;
 3. za pojemnik 110 l - w wysokości 5,00 zł;
 4. za pojemnik 120 l - w wysokości 6,00 zł;
 5. za pojemnik 140 l - w wysokości 7,00 zł;
 6. za pojemnik 180 l - w wysokości 9,00 zł;
 7. za pojemnik 240 l - w wysokości 12,00 zł;
 8. za pojemnik 360 l - w wysokości 19,00 zł;
 9. za pojemnik 1100 l - w wysokości 58,00 zł;
 10. za pojemnik 5000 l - w wysokości 264,00 zł;
 11. za pojemnik 7000 l - w wysokości 370,00 zł;
 12. za pojemnik 10000 l - w wysokości 529,00 zł;
 13. za worek o pojemności 80 l - w wysokości 8,00 zł;
 14. za worek o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł.

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. 181,90 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
 2. 363,80 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-07 11:51
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-03 08:37

Podatek transportowy

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-07 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-03 08:37