Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna - ogólna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gizałki z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: inspektor@osdidk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
 5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Urzędu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@osdidk.pl

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-01 13:56
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 10:42

Інформаційне положення в адміністративному провадженні

 1. Адміністратором Ваших персональних даних є Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
 2. Адміністратор персональних даних призначив інспектора з питань захисту даних, яким є Ewa Galińska З Інспектором з питань захисту даних можна зв’язатися щодо всіх питань, які стосуються обробки персональних даних та належних прав, пов’язаних з обробкою персональних даних, за номером телефону:  531 641 425 або через електронну адресу: inspektor@osdidk.pl.
 3. Ваші персональні дані обробляються з метою до статті 6(1)(.c) GDPR, необхідних для виконання юридичного зобов'язання, покладеного на адміністратора.
 4. Термін обробки даних буде визначатися за такими критеріями: тривалість процедури; строк виконання договору; законодавчі положення, що дозволяють зберігати та архівувати документацію, що містить персональні дані.
 5. Адміністратор не передбачає передачу Ваших персональних даних іншому одержувачу.
 6. У будь-який час Ви маєте право:
 • підтвердити обробку, доступ до персональних даних щодо суб'єкта даних та інформації, зазначеної у ст. 15 п. 1 RODO,
 • право вимагати спростування обробки персональних даних,
 • вимагати видалення або обмеження обробки персональних даних.

Ви можете скористатися цими правами за місцезнаходженням Адміністратора персональних даних, шляхом листування, за допомогою засобів електронного зв’язку або по телефону.

 1. Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних Адміністратором порушує положення законодавства, Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних.  Подача скарги звільнена від сплати збору.
 2. Ваші персональні дані не підлягають автоматичній обробці, у тому числі профілюванню, і не передаються третім країнам або міжнародним організаціям у розумінні RODO.
 3. Надання ваших персональних даних є обов’язковим, оскільки умовою для обробки персональних даних є законодавча норма.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-05-26 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4137
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 11:03:21