Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-02-24 11:53

Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 11:57

Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:00

Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:03

Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:04

Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:07

Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:10

Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:13

Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:17

Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:19

Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:21

Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:23

Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:25

Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:26

Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:29

Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:30

Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:32

Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:34

Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:35

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:37

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:39

Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:41

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nie została podjęta

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:42

Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:44

Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:45

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na ławnika

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:49

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:51

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szcegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:53

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:55

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:57

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 12:58

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:00

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:01

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:03

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:04

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:06

Uchwały nr VII/55/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:07

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:09

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:11

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 - 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:13

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:15

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-24 13:17

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:11

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2017-2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:13

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:14

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:18

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn", nr RPWP.07.01.02-30-0082/17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:19

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 – 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 08:22

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:24

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:26

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:27

Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:30

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap II (Tomice-Leszczyca)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:31

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:33

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 – 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:37

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:39

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:41

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:45

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na lata 2019 – 2022”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:47

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:48

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:50

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:51

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-25 08:53:38