Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2022 roku

Podatek rolny

 1. dla gospodarstw rolnych - 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego
 2. dla pozostałych gruntów - 250,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

46,6972 zł od 1 ha lasu pow. 40 lat

Podatek od nieruchomości

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,92 zł od 1 m2 powierzchni
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,00 zł od 1 ha powierzchni
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od 1 m2 powierzchni
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz.802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1,80 zł od 1 m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych 0,76 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 1. 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
 2. 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 3. Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowych - 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (dotyczy: właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 1. za pojemnik 60 l - w wysokości 7,50 zł;
 2. za pojemnik 80 l - w wysokości 10,00 zł;
 3. za pojemnik 110 l - w wysokości 13,00 zł;
 4. za pojemnik 120 l - w wysokości 15,00 zł;
 5. za pojemnik 140 l - w wysokości 17,50 zł;
 6. za pojemnik 180 l - w wysokości 22,50 zł;
 7. za pojemnik 240 l - w wysokości 30,00 zł;
 8. za pojemnik 360 l - w wysokości 45,00 zł;
 9. za pojemnik 1100 l - w wysokości 137,50 zł;
 10. za pojemnik 5000 l - w wysokości 625,00 zł;
 11. za pojemnik 7000 l - w wysokości 875,00 zł;
 12. za pojemnik 10000 l - w wysokości 1.250,00 zł;
 13. za worek o pojemności 80 l - w wysokości 10,00 zł;
 14. za worek o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł.

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. 191,90 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
 2. 383,80 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-07 11:51
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 12:20

Podatek transportowy

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-07 11:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7549
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 12:20:42