Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 4 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu;
  2. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory w gminie Gizałki na lata 2022-2026;
  3. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś w gminie Gizałki na lata 2022-2026;
  4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki  na lata 2022-2025;
  5. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2019-2020;
  6. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  8. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  9. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;
  10. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2022;
  11. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022-2031;
  12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”
  13. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu;
  14. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi.
 6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-01-28 08:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 292296
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-04 12:58:05