Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest i sposób postępowania z nimi regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089). Zgodnie z tymi przepisami, właściciele lub zarządcy nieruchomości są obowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli stanu wyrobów z azbestem i sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru określonego w rozporządzeniu.

Prace polegające na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru wykonania tych prac powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Wykonawca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest do:

 1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,
 2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,
 3. umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
 4. zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających emisję azbestu do środowiska.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu oraz zminimalizować pylenie. Zapewnienie powyższego wymaga:

 1. nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
 2. demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamania, kruszenia, cięcia, szlifowania, itp.) tam, gdzie jest to technicznie możliwe,
 3. odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest wykonawca prac zobowiązany jest do złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest mają zastosowanie przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane jedynie poprzez składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Najbliższe takie składowiska to:

 1. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych i Innych Niż Niebezpieczne, Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IZOPOL” S.A., Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4,
 2. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Koninie, ul. Sulańska 11.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Matysiak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-09 15:06
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 15:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1146
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-09 15:11:52