Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 6. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 8. rysunek lub mapę albo wykonany przez projektanta projekt zagospodarowania terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

Postępowanie związane ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej reguluje art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie: Sekretariat Urzędu Gminy
Odbiór: Referat Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (pokój nr 8).

Na platformie ePUAP można wypełnić następujące formularze elektroniczne:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (link)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (link)

Opłaty

Zezwolenie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, a kwestia ewentualnego zwolnienia z opłaty jest rozstrzygana w toku postępowania.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Pracownik Urzędu Gminy przeprowadza oględziny w terenie z udziałem wnioskodawcy lub jego przedstawiciela.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki.

Inne informacje

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunkówposadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1223
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-24 13:25:14