Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-29 09:49

Uchwała nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-29 09:48

Uchwała nr XXXI/225/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-29 09:46

Uchwała nr XXXI/224/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Gizałki na lata 2019-2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 15:27

Uchwała nr nr XXXI/223/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Ruda Wieczyńska do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 15:23

Uchwała nr XXXI/222/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2022 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 15:21

Uchwała nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 15:19

Uchwała nr XXXI/220/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 14:50

uchwała nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 14:47
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 14:47

Uchwała nr XXXI/218/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 14:45

Uchwała nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-28 14:43

Uchwała nr XXX/216/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-03 07:59

Uchwała nr XXX/215/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-02 15:29

Uchwała nr XXX/214/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-02 15:28

Uchwała nr XXX/213/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Gizałki do ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-01-04 12:01

Uchwała nr XXX/212/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-02 15:23

Uchwała nr XXX/211/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-02 15:21

Uchwała nr XXX/210/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-02 15:19

Uchwała nr XXX/209/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-02 15:17

Uchwała nr XXIX/208/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego w roku 2021”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-11-05 12:20

Uchwała nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-11-05 12:18

Uchwała nr XXIX/206/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-28 15:16
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 15:16

Uchwała nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-28 15:04

Uchwała nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-28 15:02

Uchwała nr XXIX/203/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainstalowania monitoringu na placu sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Wodnej w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-28 07:58

Uchwała nrXXIX/202/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-28 07:45

Uchwała nr XXVIII/201/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/182/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 14:16

Uchwała nr XXVIII/200/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:46
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 13:46

Uchwała nr XXVIII/198/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 14:03

Uchwała nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:43

Uchwała nr XXVIII/196/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:42

Uchwała nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:40

Uchwała nr XXVIII/194/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2021/2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:39

Uchwała nr XXVIII/193/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:38

Uchwała Nr XXVIII/192/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:35
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 13:36

Uchwała nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:33

Uchwała nr XXVIII/190/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-11 13:30

Uchwała nr XXVII/189/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-06 15:09

Uchwała nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-06 15:07

Uchwała nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-06 15:06

Uchwała nr XXVII/186/2021 rady gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-06 15:04

Uchwała nr XXVII/185/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-06 15:01

Uchwała nr XXVII/184/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gizałki, a Gminą Żerków w sprawie powierzenia Gminie Żerków realizacji zadania publicznego Gminy Gizałki z zakresu pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Gizałki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-06 14:58

Uchwała nr nr XXVII/183/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała nr XXVI/182/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-26 12:46

Uchwała nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-26 12:44

Uchwała nr XXVI/180/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-26 12:37

Uchwała nr XXVI/179/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-26 12:32

Uchwała nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-01 13:42

Uchwała nr XXV/177/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-01 13:08
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 13:08

Uchwała nr XXV/176/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-01 13:05

Uchwała nr XXV/175/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:51
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:52

Uchwała nr XXV/174/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice –Gizałki – etap III”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:47

Uchwała nr XXV/173/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:44
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:44

Uchwała nr XXV/172/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:34
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:41

Uchwała nr XXIV/171/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-04 08:36

Uchwała nr XXIII/170/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:25

Uchwała nr XXIII/169/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:24

Uchwała nr XXIII/168/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:22

Uchwała nr XXIII/167/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:20

Uchwała nr XXIII/166/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:17

Uchwała nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:14
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 16:16

Uchwała nr XXIII/164/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18300
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 12:02:50