Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713),
w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załączonymi dokumentami.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji paszy dla drobiu, na działce nr 225/1 (obręb Białobłoty, ark. mapy 4).

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 95 i 370, położonych w obrębie Wronów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w sali WTZ w Gizałkach.

Obwieszczenie o przekazaniu odwołania od decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa malej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski".

Wyniki konsultacji społecznych

Komunikat o płukaniu sieci wodociągowej

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-11-04 15:40
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 15:49

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu dla rolników

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2020-10-28 16:57

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2020-10-28 16:34
 • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-28 16:36

Ogłoszenie o planowaniu powierzchni pod uprawę maku i konopi włóknistych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r. oraz rejonizacji tych upraw.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Donata Potocka
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-10-27 11:29

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 82,46 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 290 ark. mapy 1 obręb Ruda Wieczyńska”.

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 82,46 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 290ark. mapy 1 obręb Ruda Wieczyńska”.

Zmiana godzin pracy urzędu oraz ośrodka pomocy społecznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski".

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-10-14 15:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 55 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-10-06 14:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV w oparciu o wymianę lub konserwację oraz przesunięcie części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-10-05 09:34

Ogłoszenie o konkursie ARiMR „Zostań twarzą PROW 2014-2020”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs pod patronatem prezesa Tomasza Nowakowskiego „Zostań twarzą PROW 2014-2020”.

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 7 października 2020 r. będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2020-09-30 15:04

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z epidemią COVID-19

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2020-09-25 09:16

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu odwołania o decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki wraz z aktami sprawy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-18 14:13
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych na działce o nr ewid. 107/3 położonej w Wierzchach (ark. mapy 1)

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-18 14:10
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Nowej Wsi na części działek o nr ewid. 30/2, 300/12, 293/4 (obręb geodezyjny Czołnochów).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-18 14:07
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:15

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski, w ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-15 13:48

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 55 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-15 13:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 9 (obręb Obory, ark. mapy 1) oraz działkach nr 9, 4/1, 3/1 (obręb Wronów, ark. mapy 2).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-14 08:59
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 09:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV w oparciu o wymianę lub konserwację oraz przesunięcie części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-08 14:19
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 14:21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiajacej zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb Wronów, gm. Gizalki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-02 15:25

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 15 września 2020 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2020/2021.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Nowej Wsi na działkach nr 303/2, 300/12, 293/4 (obręb Czołnochów, ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-25 15:22

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 55 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-24 09:10

Obwieszczenie o wyznaczeniu terminu na ponowne rozpoznanie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW-Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-17 16:57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych na działce nr 107/3 (obręb Wierzchy, ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-12 15:30
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 08:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 9 (obręb Obory, ark. mapy 1) oraz działkach nr 9, 4/1, 3/1 (obręb Wronów, ark. mapy 2).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-12 15:20

Kurenda w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla właścicieli psów

Informacja o możliwości uzyskania węzy pszczelej

drukuj (Informacja o możliwości uzyskania węzy pszczelej)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-08-05 11:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 95 i 37 położonych we Wronowie

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 95 i 37 położonych we Wronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Czajczyński
 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-04 15:26

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj (Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Czajczyński
 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-07-31 11:28

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wydaniu decyzji m.in. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-07-31 10:57

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-07-21 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 148542
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 16:48:36