Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:04

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 – 2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:09

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:12

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:13

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:16

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:18

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:19

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:21

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:23

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:24

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:25

Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:26

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:28

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:29

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:32

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:33

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:34

Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:37

Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:38

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:41

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:42

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:50

Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:51

Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 09:54

Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:55

Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 09:59

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:00

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:01

Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:03

Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:06

Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:10

Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:12

Uchwała nr XLI/221/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:13

Uchwała nr XL/220/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:15

Uchwała nr XL/219/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:16

Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:17

Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP. 07.01.02-30-0082/17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:21

Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:22

Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:23

Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:25

Uchwała nr XXXIX/213/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:26

Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września -Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap 1”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:27

Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:29

Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:31

Uchwała nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:33

Uchwała nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:36

Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:39

Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:41

Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:42

Uchwała nr XXXVII/204/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:45

Uchwała nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap 1”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:48

Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:50

Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:52

Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:54

Uchwała nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:55

Uchwała nr XXXVI/198/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:57

Uchwała nr XXXVI/197/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 10:59

Uchwała nr XXXV/196/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:00

Uchwała nr XXXV/195/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:02

Uchwała nr XXXV/194/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:03

Uchwała nr XXXV/193/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:23

Uchwała nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:24

Uchwała nr XXXIV/191/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:25

Uchwała nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:26

Uchwała nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:28

Uchwała nr XXXIV/188/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:29

Uchwała nr XXXIV/187/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-25 11:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8330
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-17 15:17:12