Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-12 12:07

Uchwała nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-12 10:49
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:04

Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Gizałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-12 10:45

Uchwała nr XVIII/136/2020 XVIII/136/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-12 10:42

Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-12 10:36

Uchwała nr XVII/134/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-06 12:48

Uchwała nr XVII/133/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-06 12:42

Uchwała nr XVII/132/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-06 12:38

Uchwała nr XVII/131/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-05 14:47

Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-08-05 14:42

Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2020/2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-07-23 08:00
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 08:24

Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2020-07-23 08:02

Uchwała nr XVI/127/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 08:23

Uchwała nr XVI/126/2020 rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 08:26

Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 15:24
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 15:24

Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 15:25

Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 15:26

Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 15:28

Uchwała nr XV/120/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-23 15:29

Uchwała nr XV/119/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:04
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-03 09:04

Uchwała nr XV/118/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:06

Uchwała nr XV/117/2020 rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:07

Uchwała nr XV/116/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:08

Uchwała nr XV/115/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:09

Uchwała nr XV/114/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:10

Uchwała nr XV/113/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr XV/112/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:12

Uchwała nr XV/111/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr XV/110/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:13

Uchwała nr XV/109/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na zakup respiratora - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:15

Uchwała nr XV/108/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r.w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:16

Uchwała nr XV/107/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r.w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-03 09:18

Uchwała nr XIV/106/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 09:48

Uchwała nr XIV/105/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 09:53

Uchwała nr XIV/104/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 09:57

Uchwała nr XIV/103/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:00

Uchwała nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:01

Uchwała nr XIV/101/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:04

Uchwała nr XIV/100/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:07

Uchwała nr XIV/99/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:09

Uchwała nr XIII/98/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr XIII/97/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:14

Uchwała nr XIII/96/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:16

Uchwała nr XIII/95/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:18

Uchwała nr XIII/94/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:19

Uchwała nr XIII/93/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:20

Uchwała nr XIII/92/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-10 10:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 621
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-16 09:18